Tirsdag kl. 10.00 kan du følge Rana Kommunstyremøte direkte i Radio Rana

Fra sakslista nevner vi:

 • Godkjenning av låneopptak for Mo i Rana Havn KF
 • Fastlegeordningen – rekrutering og alternative driftsformer
 • Retningslinjer for startlån og tilskuddsmidler
 • Fremdriftsplan og utredningsbehov for etablering av KF Bygg
 • Tilstandsrapport grunnskolen i Rana
 • Forlengelse av avtale mellom Rana kommune og Polarsirkelen lufthavnutvikling A/S

Nytt fra Kommunestyret 11.02.20

 • Spørsmålet om ekspropriasjon av Hauknesodden friluftsområde er utsatt til senest juni. Administrasjon i Rana kommune pålegges å gå i forhandlinger med grunneier med sikte på en framforhandlet løsning. Hvis dette ikke lykkes legges ekspropriasjonssaken på nytt fram for politisk behandling.
 • Kommunestyret har enstemmig sluttet seg til en økt kostnadsramme for bygging av Gruben barneskole. Fra 230 mill.kr. til 272 mill. kr.
 • Rana Ungdomsskole har etablert en god elevtjeneste som fanger opp individuelle behov fra elevene.
 • Kommunestyret slutter seg til formannskapets forslag til videre prioritering av innsats vedr. Helgelandssykehuset 2025. Et tilleggsforslag fra posisjonen, som tar til ordet for å ta seg av alle ansatte innen Helgelandssykehuset i den videre prosessen, fikk også enstemmig tilslutning.
 • Administrasjonen har fått i oppdrag å arbeide for en sammenkobling av snøscooterløyper i Rana og Hemnes.
 • Det vil koste 1,5 mill.kr. å få på plass ei ny sklie i Badeland ved Moheia fritidspark. Den gamle har omfattede skader etter mange års drift og lar seg ikke reparere lengre