Nytt fra kommunestyre 12.06

 • Under en fin og gripende seanse i kommunestyresalen, ble Mads Alejandro Sivertsen, hedret for utført redningsdåd da han og Cato Johansen reddet Marijam fra drukning på Revelen i fjor sommer. Sivertsen ble overrakt Norsk Redningsselskaps diplom.
 • Rana kommune har en velordnet og god økonomi. Det bekreftet kommunaldirektør Hege Nygård da hun orienterte kommunestyret om arbeidet med økonomiplan for perioden 2020-2023. Samtidig minnet hun om de mange store investeringsoppavene kommunen står ovenfor, og la vekt på nødvendigheten av å beholde en fortsatt god kvalitet på de kommunale tjenestene.
 • Et enstemmig kommunestyre har bevilget 1,75 mill.kr. til Vitensenter Nordland. Pengene, som i utgangspunktet var ment som driftstilskudd, er nå omgjort til prosjektmidler.
 • Rana kommune fortsetter arbeidet med å utrede en framtidig kulturhusløsning. Rådmannen fikk i oppdrag å fortsette arbeidet med en kulturarenaplan, også sett i sammenheng med et framtidig kulturkvartal.
 • Kommunestyret vedtok enstemmig detaljregulering for E-6 Krokstand-Bolna. Men politikerne ønsker fortsatt at det opparbeides 20 parkeringsplasser for friluftsliv på Bolna. Ordføreren vil inngå dialog med Statnes vegvesen og Bane Nord.
 • Kommunestyret fulgte opp formannskapets begandling fra i gåt, og sa nei til kommunal garanti til Gruben Allaktivitetshus, men ønsker til å finne en måte hvor kommunen kan bidra til realisering.
 • Både Fageråsbakkene AS og Arena Bygg AS fikk ja på søknadene om forskuttering av spillemidler, men henholdsvis 17 mill. kr. og 9,6 mill. kr.
 • Tre alternativer for håndtering av husholdningsavfall i Rana skal utredes av rådmannen. Det er:
  • Videreføring av HAF som i dag
  • Sammenslåing av HAF og SHMIL
  • Håndtering av husholdningsavfall i egen regi

Nytt fra Rana kommunestyre 11.juni:

 • Rana kommune har en god og velordnet økonomi. Det bekreftes av regnskapstallene for 2018.
 • Mo i Rana Havn KF får ros fra politikerne for god økonomistyring også i 2018. Situasjonen for havna ser også lys ut for 2019 til tross for en noe forsiktig start på året.
 • Selskapskontrollrapporten «Helgeland Avfallsforedling IKS» fra revisjonsfirmaet Deloitte, inneholder flere merknader som må rettes opp. Kommunestyret valgte til slutt å ta saken til etterretning i stedenfor til orientering.
 • Forvaltningsrevisjonsrapporten «Pleie og omsorg» inneholder flere punkter til forbedring. Kommunestyret sluttet seg enstemmig til innstillingen.
 • Kommunestyret sa nei til innføring av bompengeavgift for nullutslippskjøretøy på E-6 Helgeland.
 • Det er fortsatt en lang vei å gå før Rana kommune er universelt utformet, men et enstemmig kommunestyre stiller seg bak arbeidet både når det gjelder kommunenes eide og leide lokaler.
 • Utvidelese av barnehageplasser skal skje i eksisterende kommunale barnehager fra høsten 2019, forutstt kvalifisert personell og egnet areal.
 • Formannskapet innstiller på at det ikke skal gis kommunal garanti til Gruben Allaktivitetshus på nåværende tidspunkt, men politikerne er positive til å finne en løsning som sikrer realisering.
 • Formannskapet innstiller på at Rana kommune skal forskuttere spillemidler til Arena Bygg (Stålhallen) og Fageråsbakkene AS, med henholdsvis 9,6 og 17 millioner kroner.

Sakene fra formannskapet skal behandles i kommunestyret onsdag.

Kommunestyret 11. og 12. juni

med blant annet følgende saker:

 • Årsberetninger og årsregnskap 2018
 • Selskapskontrollrapporten «Helgeland Avfallsforedling IKS»
 • Forvaltningsrevisjonsrapporten «Pleie og omsorg»
 • Etablering av bobilparkering ved Clas Olsson
 • Disponering av kommunens eide/leide arealer og Universell utforming
 • Kulturarealplan og videre framdrift Kulturhussaken
 • Endring i forskrift om kretsgrenser i Rana kommune
 • Helgelandssykehuset 2025 – høringssvar samfunnsanalyse
 • Søknad om kommunal garanti Gruben Allaktivitetshus
 • Søknad om forskuttering av spillemidler til Fageråsbakken, og Arena Bygg A/S

Sendestart kl. 10:00 begge dager.

Fullstendig saksliste finner du på rana.kommune.no