Nytt fra Kommunestyret 11.02.20

 • Spørsmålet om ekspropriasjon av Hauknesodden friluftsområde er utsatt til senest juni. Administrasjon i Rana kommune pålegges å gå i forhandlinger med grunneier med sikte på en framforhandlet løsning. Hvis dette ikke lykkes legges ekspropriasjonssaken på nytt fram for politisk behandling.
 • Kommunestyret har enstemmig sluttet seg til en økt kostnadsramme for bygging av Gruben barneskole. Fra 230 mill.kr. til 272 mill. kr.
 • Rana Ungdomsskole har etablert en god elevtjeneste som fanger opp individuelle behov fra elevene.
 • Kommunestyret slutter seg til formannskapets forslag til videre prioritering av innsats vedr. Helgelandssykehuset 2025. Et tilleggsforslag fra posisjonen, som tar til ordet for å ta seg av alle ansatte innen Helgelandssykehuset i den videre prosessen, fikk også enstemmig tilslutning.
 • Administrasjonen har fått i oppdrag å arbeide for en sammenkobling av snøscooterløyper i Rana og Hemnes.
 • Det vil koste 1,5 mill.kr. å få på plass ei ny sklie i Badeland ved Moheia fritidspark. Den gamle har omfattede skader etter mange års drift og lar seg ikke reparere lengre

Kommunestyret direkte i Radio Rana, tirsdag fra kl. 10.00

Fra sakslista nevner vi:

 • Helgelandssykehuset 2025 – helseministerens endelige beslutning
 • Bygging Gruben barneskole etter anbud
 • Oversikt over eksisterende og planlagte idrettsanlegg i Rana – bruk og belegg
 • Hovedplan vann 2019 – 2030
 • Ekspropriasjon og rettslig skjønn – Hauknesodden friluftsområde
 • Prinsippvedtak vedr. byggehøyder i Mo sentrum
  Fullstendig saksliste på rana.kommune.no