Nytt fra Kommunestyret 11.02.20

 • Spørsmålet om ekspropriasjon av Hauknesodden friluftsområde er utsatt til senest juni. Administrasjon i Rana kommune pålegges å gå i forhandlinger med grunneier med sikte på en framforhandlet løsning. Hvis dette ikke lykkes legges ekspropriasjonssaken på nytt fram for politisk behandling.
 • Kommunestyret har enstemmig sluttet seg til en økt kostnadsramme for bygging av Gruben barneskole. Fra 230 mill.kr. til 272 mill. kr.
 • Rana Ungdomsskole har etablert en god elevtjeneste som fanger opp individuelle behov fra elevene.
 • Kommunestyret slutter seg til formannskapets forslag til videre prioritering av innsats vedr. Helgelandssykehuset 2025. Et tilleggsforslag fra posisjonen, som tar til ordet for å ta seg av alle ansatte innen Helgelandssykehuset i den videre prosessen, fikk også enstemmig tilslutning.
 • Administrasjonen har fått i oppdrag å arbeide for en sammenkobling av snøscooterløyper i Rana og Hemnes.
 • Det vil koste 1,5 mill.kr. å få på plass ei ny sklie i Badeland ved Moheia fritidspark. Den gamle har omfattede skader etter mange års drift og lar seg ikke reparere lengre

Kommunestyret direkte i Radio Rana, tirsdag fra kl. 10.00

Fra sakslista nevner vi:

 • Helgelandssykehuset 2025 – helseministerens endelige beslutning
 • Bygging Gruben barneskole etter anbud
 • Oversikt over eksisterende og planlagte idrettsanlegg i Rana – bruk og belegg
 • Hovedplan vann 2019 – 2030
 • Ekspropriasjon og rettslig skjønn – Hauknesodden friluftsområde
 • Prinsippvedtak vedr. byggehøyder i Mo sentrum
  Fullstendig saksliste på rana.kommune.no

Nytt fra Kommunestyret 17.desember

Lang budsjettdebatt med lite innhold.

Hele seks timer måtte til før ordfører Geir Waage kunne klubbe for det siste verbalforslaget i årets budsjettdebatt. Da var posisjonens forslag til nytt tallbudsjett for 2020 vedtatt med 19 mot 17 stemmer. I tillegg til formannskapets innstilling inneholdt dette forslaget også et tillegg på 2,1 millioner kroner til opprettholdelse av Demenslaget.

Budsjettdebatten var preget av et langt replikkordskifte med ca. 60 replikker (svar-replikker ikke medregnet) hvor de samme spørsmålene ble gjentatt til det kjedsommelige. Det politiske innholdet i debatten tok seg imidlertid opp i den generelle debatten etterpå, hvor 53 verbalforslag ble presentert og diskutert. 30 av disse forslagene fremmet av posisjonen.

Administrasjonen blir med andre ord ikke arbeidsledige med det første.

Solide tall for Mo i Rana Havn KF

Havna fortsetter den gode utviklingen og legger også for andre del av 2019 frem positive tall i regnskapet.

Sykehussaken ikke endelig avgjort før om et år

I morgen behandler styret i Helse Nord saken om framtidig sykehusstruktur på Helgeland. Deretter skal statsråden ta den endelige avgjørelsen om lokalisering. det vil skje på nyåret 2020. Framtidig modell og innhold vil imidlertid ikke bli avgjort før om et år, opplyser ordfører Geir Waage.

Bedre belysning i krysset E-6 – Røvassdalsveien

Ordføreren lovte å ta kontakt med Statens vegvesen, for å få en bedre belysning ved avkjøringen fra E-6 mot flyplassen. Det var Senterpartiets John Petter Røssvoll som tok opp saken i kommunestyret. Krysset er i dag dårlig opplyst og representerer en potensiell trafikkfare.