Nytt fra Rana kommunestyre 11.juni:

  • Rana kommune har en god og velordnet økonomi. Det bekreftes av regnskapstallene for 2018.
  • Mo i Rana Havn KF får ros fra politikerne for god økonomistyring også i 2018. Situasjonen for havna ser også lys ut for 2019 til tross for en noe forsiktig start på året.
  • Selskapskontrollrapporten «Helgeland Avfallsforedling IKS» fra revisjonsfirmaet Deloitte, inneholder flere merknader som må rettes opp. Kommunestyret valgte til slutt å ta saken til etterretning i stedenfor til orientering.
  • Forvaltningsrevisjonsrapporten «Pleie og omsorg» inneholder flere punkter til forbedring. Kommunestyret sluttet seg enstemmig til innstillingen.
  • Kommunestyret sa nei til innføring av bompengeavgift for nullutslippskjøretøy på E-6 Helgeland.
  • Det er fortsatt en lang vei å gå før Rana kommune er universelt utformet, men et enstemmig kommunestyre stiller seg bak arbeidet både når det gjelder kommunenes eide og leide lokaler.
  • Utvidelese av barnehageplasser skal skje i eksisterende kommunale barnehager fra høsten 2019, forutstt kvalifisert personell og egnet areal.
  • Formannskapet innstiller på at det ikke skal gis kommunal garanti til Gruben Allaktivitetshus på nåværende tidspunkt, men politikerne er positive til å finne en løsning som sikrer realisering.
  • Formannskapet innstiller på at Rana kommune skal forskuttere spillemidler til Arena Bygg (Stålhallen) og Fageråsbakkene AS, med henholdsvis 9,6 og 17 millioner kroner.

Sakene fra formannskapet skal behandles i kommunestyret onsdag.

Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.