Rana kommunestyre 19.juni

 • Rana kommune har fått sin første «områdereguleringsplan» etter at områdeplanen for Gruben nye sentrum ble enstemmig vedtatt i kommunestyret.
 • Nedre del av Nordlandsveien, mellom kv.48 og Furuholmgården, er nå vedtatt omregulert til park/torg. Vedtaket ble gjort mot 9 stemmer. I et tilleggsforslag bes rådmannen utrede en sak om framtidig tidsbegrenset gratis parkering i sentrum, oppgradering av Jernbaneparken og opparbeidelse av miljøgate med 30-sone i Lars Meyersgate.
 • Mo i Rana Havn KF drives godt med stor tonnasje og solid økonomi. Også miljømessig er havnas aktivitet betryggende.
 • Rådmann Robert Pettersen tilbys fast stilling som rådmann når åremålet går ut. Vedtaket ble gjort mot 6 stemmer. Mindretallet stemte for et forslag om å lyse ut stillingen. Robert Pettersen fik for øvrig mye ros fra de folkevalgte for sin jobb som rådmann i Rana.
 • Rana bør bli en såkalt plastfri kommune. Det er konklusjonen etter at AP`s Jimmy Losvik tok opp saken i en interpellasjon. Saken skal nå utredes administrativt for å klargjøre hvilke tiltak kommunen kan iverksette.
 • Ordfører Geir Waage tar initiativ til et folkemøte på Skonseng med sikte på å finne gode forbyggende tiltak for å hindre ødeleggelser ved en eventuell storflom i Ranaelva.

Rana kommunestyre 18.juni

 • Atter en gang har skolesaken preget et kommunestyremøte. Men denne gangen var store deler av møtet viet en positiv utvikling. Innføring av nettbrett og utvidet bruk av nettløsninger i undervisningen, gir allerede gode resultater. Representanter fra Bærum kommune, som har lang erfaring med dette, delte sine erfaringer med Rana kommunestyre, og de nye løsningene ble ønsket velkommen med applaus.
 • Rana kommune har en god og velordnet økonomi. Dette takket være god økonomistyring over tid. Det sa kommunaldirektør Hege Nygård under sin orientering til de folkevalgte. Det finnes imidlertid fortsatt store utfordringer, spesielt innenfor helse og omsorg.
 • Kostnadene etter anbud, for realisering av Rana Ungdomsskole, er nå vedtatt. Debatten i kommunestyret handlet imidlertid i vel så stort grad om opposisjonens forslag, som administrasjonen har kostnadsberegnet til en ekstra kostnad på 45 millioner kroner. Opposisjonspolitikerne selv stilte tvil rundt disse tallene.
 • Frikults undervisningstilbud, med bygging av ei privatskole i Rana, betegnes som både interessant og unik. Prosjektet fikk likevel ikke flertall i Rana kommunestyre. Leder for oppvekst og kulturutvalget, Nils Notler, sa det slik: «Enhver etablering av private skoler i Rana vil bidra til å redusere tilbudet i den offentlige enhetsskolen.»
 • Kari Edvardsen er tilsatt som rektor for nye Rana Ungdomsskole. Hun er i dag rektor ved Gruben Ungdomsskole. Edvardsen hadde følgende melding til politikerne: «La ikke støyen rundt skolestruktursaken skremme elevene fra å gå på skolen!

Kommunestyret i to dager

Radio Rana overfører direkte fra kommunestyrets møte mandag og tirsdag.
Møtestart begge dager kl: 10.00
I overføringen kan du bl.a. høre mer om:

Rana Ungdomsskole
Kommuneplanens samfunnsdel
HAF -eierstyring og selskapsledelse
Nordlandsparken
Gruben bydelssentrum og at
Rådmannen tilbys fast jobb etter at åremålet er over.
Fullstendig saksliste finner du på rana.kommune.no